วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

พัฒนาการลูกน้อย - กระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาของเด็กพิเศษด้วย PECS

วิธีการสื่อสารโดยการแลกเปลี่ยนภาพ (Picture Exchange Communication System: PECS) 
(Frost and Brondy, 2002)
การสอนการสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยใช้ภาพ พัฒนาขึ้นโดย ดร.แอนดรู บอนดี้ และลอรี่ ฟรอส (Andrew S. Bondy & Lori Frost) แห่งรัฐเดลลาแวร์ ในปี 1985 ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเครื่องมือในการสอนเด็กพิเศษและผู้ใหญ่ที่มีภาวะออทิสติกและผู้ที่มีปัญหาพัฒนาการด้านการสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้รู้จักการสื่อสาร การใช้ PECS ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนและมีราคาแพง 
การสอน PECS จะเริ่มจากการสอนเด็กให้รู้จักการแลกเปลี่ยนภาพสิ่งที่ตนเองต้องการกับผู้ฝึกสอนซึ่งจะให้สิ่งที่เด็กต้องการทันทีเมื่อได้รับภาพ ระบบการฝึกจะถูกสอนอย่างเป็นระบบ ใช้การกระตุ้นเตือนและหลักการให้สิ่งเสริมแรงซึ่งจะสร้างให้สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเอง การกระตุ้นเตือนด้วยวาจาจะไม่ถูกนำมาใช้ การฝึกสอนด้วยระบบ PECS จะดำเนินต่อไปจนเด็กสามารถแยกภาพที่ตนเองต้องการได้ จนถึงสามารถนำภาพมาเรียงต่อกันจนกลายเป็นประโยคง่ายๆ ในระยะที่ก้าวหน้าที่สุด เด็กจะถูกสอนให้เสนอความเห็นและตอบคำถามที่ไม่ซับซ้อน เด็กวัยอนุบาลที่มีปัญหาพัฒนาการหลายๆ คนที่ใช้ PECS จะเกิดการพัฒนาการด้านการพูดในที่สุด จากการทดลองนำวิธีการของ PECS ไปใช้ในการสอนเด็ก ปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่ให้การตอบสนองเป็นอย่างดี ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ใช้กับเด็กที่อายุมากกว่า 7 ขวบก็ได้ แต่อาจจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการบางอย่าง หากเด็กสามารถสื่อสารได้ดีโดยวิธี PECS แล้ว เด็กจะเริ่มพูดได้เอง ซึ่งต่างจากวิธีฝึกพูดทั่วไปที่ผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสาร เด็กเป็นคนพูดตาม เด็กไม่ใช่ผู้เริ่มต้นการสื่อสาร